بدنه

طراحی، ساخت و نصب ابزارهای مورد نیاز مخازن ذخیره سازی نفت خام به ظرفیت ده میلیون بشکه جاسک)مکران(

مخازن ذخیره نفت برای کشورهای تولید کننده نفت خام یکی از تاسیسات حیاتی برای حفظ قدرت حضور در بازار و تامین پیوسته نفت به مشتریان است.  ایران نیز با احداث تعداد زیادی مخزن ذخیره در این راستا پیشتاز بوده و با اجرای پروژه های ذخیره نفت خام در حاشیه جنوبی کشور در این مسیر گامهای مهمی برداشته است.  یکی از این پروژه ها احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام به ظرفیت ده میلیون بشکه در جاسک )مکران( می باشد.

در این پروژه ساخت تعدادی مخزن ذخیره نفت خام به قطر 80 متر در حال اجراست.  با توجه به سست بودن زمین در سایت احداث مخازن، موضوع تقویت ظرفیت باربری زمین در زیر مخازن مذکور در برنامه شرکت پیمانکار عملیات (کیسون) قرار گرفته است.  در این پروژه با استفاده از ستون های بتنی به روش (Rigid Inclusion) ظرفیت باربری زمین افزایش می یابد. روش نوینی که در احداث این ستونها به کار رفته شامل اجرای ستون های غیر مسلح بوده که پس از حفاری بوسیله ملات متشکل از ماسه محل، سیمان، میکروسیلیس و آب بصورت درجا ریخته می شوند. مقطع ستون های بهسازی مستطیل شکل و به ابعاد 250 در 80 سانتی متر می باشد. به منظور رفتارنگاری ستونهای مذکور و کنترل فرضیات طراحی سه ستون بهسازی به شماره های AR-6U، AR-4U و AR-0  به طول های 14، 16 و 18 متر جهت ابزارگذاری انتخاب شدند. شرکت پایاب زمزم به عنوان شرکت تخصصی جهت طراحی، ساخت و نصب ابزارهای مورد نیاز انتخاب شد.

 

jask 05jask 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار های مورد نظر عبارتند از کرنش سنج مدفون در بتن (Embedded Strain Gauge) جهت تعیین میزان کرنش ستون در اعماق مختلف، سلول فشار (Pressure Cell) جهت تعیین مقدار فشار ستون به کف زمین و بارسنج (Load Cell) جهت تعیین مقدار نیروی ناشی از وزن مخزن به ستون.  سلول فشار ساخته شده از نوع Pile Tip Pressure Cell  می باشد.  انتقال کابل سنسور سلول فشار به سطح زمین از داخل یک لوله گالوانیزه صورت می گیرد.  کرنش سنجهای مدفون نیز در اعماق مورد نظر بکمک بستهای خاصی به این لوله متصل می شوند و کابل آنها نیز از طریق لوله به سطح زمین هدایت می شود.