بدنه

02

یکی از مهمترین اجزاء سیستم های پیش تنیده را استرندها تشکلی می دهند.  هر استرند از 7 رشته مفتول فولادی به هم تابیده شده تشکیل گردیده، استرندهای بدون روکش مطابق جدول زير، در 11 نوع مختلف (4 مدل با قطر 13 ميليمتر، 4 مدل با قطر 15 ميليمتر و 3 مدل با قطرهای 18، 22 و 28 ميليمتر) با حد گسيختگی 173 تا 949 کيلونيوتن توليد می شوند. هنگامیکه از چندین رشته استرند برای پیش تنیدگی یک سازه بتنی استفاده شود آن دسته استرند که در یک غلاف واحد کار گذاشته شده اند را کابل یا تاندون می گویند.

 

 

 

01