بدنه

استفاده از قابليت های لاستيک های با مدول برشی پايين، اساس طراحی اين نوع از درز انبساط ها است. برخی از مزايای درز انبساط های لاستيکی عبارتست از:

  • نصب قابل اعتماد
  • فراهم کردن امکان حرکت نرم و بدون صدا بر روی مسير
  • وزن کم
  • ضد آب و دوام فوق العاده

محدوده دمايی مناسب برای به کارگيری لاستيک پلی کلروپرن از 25- تا 60 درجه سانتيگراد و برای ترپليمر اتيلن-پروپيلن از 40- تا 60 درجه سانتيگراد است.