بدنه

نشقعد

کارفرما: آب نيرو

شرکت مشاور: مهاب قدس

پيمانکار: سابير

ابزاردقيق: کشيدگی سنج

پروژه کارون 3 بر روی رودخانه کارون واقع شده و يکی از بزرگترين سدهای توليد برق در ايران است. اين پروژه، شامل يک مغار نيروگاه، يک گالری شيرفلکه ی ورودی آب و يک مغار ترانسفورمر است. گالری شير فلکه ی ورودی آب و مغار نيروگاه در مجاورت يکديگر واقع شده اند. فاصله ی بين آن ها در حدود 20 متر است. اگرچه در بسياری از جاها به دليل عقب زدگی ناشی از انفجار، فاصله ی واقعی (يا ضخامت پايه ی واقع شده بين دو مغار)، کمتر از 20 متر است.

هدف از ابزاربندی، مطالعه ی دقيق تر پايداری اين پايه های باريک و بلند (40*20 متر) بود. از آنجا که لايه های توده سنگ دارای زاويه ی زیاد بودند، انتظار می رفت که تنش های غالب در اين سايت، تنش های قائم باشند. پايداری پايه ها مذکور، پس از تکميل پله ها مورد بررسی قرار گرفت.karun2

برای اين منظور، دو عدد کشيدگی سنج طویل 20 متری با 14 نقطه ی گيرداری توسط کارخانه ی پاياب زمزم طراحی شدند و در محل قرار گرفتند. بنابراين، آخرين نقطه ی گيرداری، نزديک به ديوار گالری شير فلکه ی ورود آب و سر کشيدگی سنج، در ديوار مغار نيروگاه قرار داشت. با استفاده از اين ابزار، امکان اندازه گيری جابجايی کلی پايه در اثر انفجار پله ها، فراهم می شد. نقاط گيرداری کشيدگی سنج به نحوی در طول ابزار توزيع شدند تا بتوانند توزيع جابجايی را با دقت بالا نشان دهند. همچنين با استفاده از آن بتوان محل محور خنثی که در محلی در داخل پايه قرار می گرفت را مشخص نمود. نصب این کشيدگی سنج، بسيار خاص بود و مونتاژ آن به دليل محدوديت در ارسال آن از تهران، در داخل سايت، انجام شد.

 

 

karun4karun5