بدنه

masjed

کارفرما: آب نيرو

شرکت مشاور: مشانير

پيمانکار: مؤسسه ی حراء

ابزاردقيق: کشيدگی سنج، بارسنج، سلول فشار، متر همگرايی سنج

مسجد سليمان يکی ديگر از نيروگاه های برق آبی بسيار مهم ايران است. اين نيروگاه بر روی رودخانه ی کارون واقع شده است و بدنه ی سد، يک سد سنگريزه ای است که ساخت آن در سال 2000 به پايان رسيد. اين سد برای تأمين آب کافی برای به کار انداختن نيروگاه زيرزمينی 2000 مگاواتی، طراحی شده است. نيروگاه مذکور در 2 مرحله ساخته شده است. فاز اول در سال 2002 تکميل شد و فاز دوم آن در حال اجراست. مراحل حفاری فاز دوم (که تحت عنوان فاز توسعه، شناخته می شود) در سال 1998 توسط مؤسسه ی حراء شروع شد و در سال 2003 به پايان رسيد. تمام ابزاربندی انجام شده در فاز دوم اين پروژه، شامل مغار نيروگاه، مغار ترانسفورمر، همه ی تونل ها و راهروهای دسترسی، توسط شرکت پاياب زمزم، انجام شده است. ابزاربندی پروژه، در اوايل سال 1998 شروع شد. يک تيم از مهندسان و تکنسين ها در سايت حاضر شدند و تمامی کارها با دقت بسيار بالا توسط تيم پاياب زمزم، انجام شد.

ابزارهای مورد استفاده شامل کشيدگی سنج، بارسنج، سلول فشار و متر همگرايی سنج بود. همه ی ابزارهای مذکور، از نوع الکتريکی بودند که امکان قرائت طولانی مدت را در تمام مدت طول عمر پروژه، فراهم می کردند. به دليل ساختار پيچيده ی فضای حفر شده و نياز به داشتن سيستم های نگهداری متعدد، از طيف وسيعی از بارسنج ها استفاده شد. برای مونوبارها از بارسنج های نوع هيدروليکی با محدوده ی 35 تا 100 تن استفاده شد. همچنين به دليل محدوديت فضا در تيرهای بتنی، برای تاندون های کابلی و انکرها، از بارسنج های FSG الکتريکی با محدوده ی 100 تا 200 تن، استفاده شد.

کشیدگی  سنج ها به LVDT تجهيز شدند تا اندازه گيری جابجايی را با دقت 0.01 ميليمتر انجام دهند. به منظور جلوگيری از آسيب ديدن هدهای الکتريکی در اثر انفجار، نصب آن ها بر روی کشيدگی سنج، پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از نصب انجام شد. تيم ما 90 درصد کار را انجام داده و آماده ی اجرای مرحله ی بعدی که شامل نصب سيستم جمع آوری داده ی اتوماتيک برای مانيتورينگ طولانی مدت ابزارها است، می باشد.

 

با توجه به مشخصات پروژه، نوع و آرايش ابزارهای مناسب تعيين شدند و حضور 24 ساعته مهندسين اين شرکت در سايت، اجرای آن را به يک تجربه ی بسيار موفقيت آميز تبديل کرد که در طی آن، تاريخچه کاملی از مانيتورينگ رفتار توده سنگ در فاز توسعه، تهيه و گزارش شد. با توجه به يافته های روزانه ی اين ابزارها، مهندسين طراح، سيستم مانيتورينگ مورد نياز برای متوقف کردن جابجايی های غير منتظره ی توده سنگ را به صورت دقيق, تعيين کردند يک نمونه از اين نتايج، در تصوير زير نشان داده شده است.

 

masjed2masjed3masjed4masjed5