بدنه

گودبرداری و پایدارسازی دیواره های گود مجتمع اداری جوان استیل واقع در منطقه شاد آباد تهران.

خاک محل پروژه از نوع خاک های ریزشی بوده و این پروژه با استفاده از تحکیم به روش نیلینگ توسط رادهای خود حفاری به انجام رسید.  تامین کلیه مصالح، اجرا و همچنین ابزاربندی و رفتارنگاری توسط این شرکت انجام شد.

 

71