بدنه

مجموعه پل های شهید باکری

تامین مصالح و اجرای بخش پیش تنیدگی پل.

این پروژه شامل اجرای عملیات پیش تنیدگی سه دستگاه پل در موقعیت های تقاطع بزرگراه شهید باکری با بزرگراه نیایش، بهزرگراه شهید همت و خیابان لاله می باشد.

 

62