بدنه

پل زین الدین

تامین مصالح و اجرای بخش پیش تنیدگی پل.

این پل در امتداد بزرگراه همت شرق تا حکیمیه تهران، به صورت دو لاین و به صورت ندوقه ای اجرا شده است.

 

طول پل: 378 متر               عرض پل: 32 متر

 

61