بدنه

پل ترکه ای کارون 4

پل ترکه ای کارون 4 با طول دهانه اصلی 210 متر برروی رودخانه کارون واقع شده است. خدمات ارائه شده توسط این شرکت عبارت است از: تامین کلیه مصالح بخش کابلی شامل 36 عدد کابل 8 تا 29 رشته.

 

67