بدنه

پل کابلی امام علی (ع) قزوین

تامین مصالح، تجهیزات و اجرای بخش کابلی پل.

این پل در شهر قزوین به صورت ترکه ای اجرا شده است.

 

طول کل پل: 240 متر          طول دهانه اصلی پل: 48 متر           ارتفاع پایلون: 22 متر             نوع عرشه- پایلون: بتنی- بتنی

 

57