بدنه

پل جزیره کارون

تامین مصالح، تجهیزات و اجرای بخش کابلی پل.

این پل بر روی رودخانه کارون به صورت قوسی- کابلی اجرا شده است.

 

طول پل: 158 متر             طول دهانه اصلی پل: 96 متر            ارتفاع پایلون: 40 متر              نوع عرشه- پایلون: فلزی- فلزی

 

56