بدنه

پل هشتم اهواز

تامین مصالح، تجهیزات و اجرای بخش کابلی پل.

پل مذکر به عنوان بزرگترین پل ترکه ای شهری خاورمیانه بر روی رودخانه کارون در شهر اهواز احداث شده است.

ساخت پایلون های پل هشتم اهواز با ارتفاع 81 متر با استفاده از قالب جهنده و با همکاری شرکت Zulin چین.

طول پل: 1024 متر             طول دهانه پل: 212 متر             ارتفاع پایلون: 81 متر                       نوع عرشه- پایلون: فلزی- بتنی

 

53

 

65