بدنه

در اعضاء بتني استوانه اي يا کروي که تاندون ها بايستي به صورت يک حلقه کامل تحت عمليات تنيدگي قرار گيرند، از سيستم خاصي تحت عنوان گيره هاي حلقوي استفاده مي شود. در اين سيستم، گيره زنده و مرده با يکديگر همپوشاني داشته و يک عضو واحد را تشکيل مي دهند. براي تنيدگي اين نوع از تاندون ها از انحراف دهنده هاي ويژه اي استفاده مي شود. موارد کاربر اين سيستم عبارتست از:

- مخازن مدور همچون سيلوها، مخازن گاز مايع و مخازن تصفيه فاضلاب

- راکتورهاي هسته اي

- چاه ها و تونل هاي هيدروديناميکي

- ساير سازه هاي پيش تنيده بتني مدور