بدنه

پوشر استرند

از دستگاه پوشر برای رانش استرند به داخل غلاف استفاده می شود. این دستگاه توانایی رانش 200 متر استرند در هر دقیقه را دارد و در نتیجه می توان با به کارگیری آن، سرعت اجرای عملیات را به مقدار بسیار زیادی افزایش داد. مشخصات فنی دستگاه رانش استرند به شرح زیر است:

 

50

 

 

51