بدنه

پل کابلی معلق

ممکن است به نظر برسد پل کابلی شبیه پل معلق است ولی با اینکه هر دو دارای عرشه ای هستند که از کابل‌ها آویزانند؛ لیکن طول دهانه آن می تواند تا 2000 متر بوده و در اکثر موارد از دو برج تشکیل می گردد. این د وپل بار عرشه را به طرق بسیار متفاوتی نگه می‌دارند. این اختلافات در چگونگی اتصال کابل ‌ها به برج می‌باشد.  در پل معلق کابل‌ها آزادانه از این سر تا آن سر دو برج کشیده شده ‌اند و انتقال بار به تکیه گاه ‌های واقع در هر انتها صورت می‌گیرد. در پل کابلی ترکه ای، کابل ‌ها درحالی که به برج ‌ها متصلند به تنهایی بار را تحمل می‌کنند. در ساخت این نوع از پل، همانند پل های ترکه ای، می‌توان از قطعات بتن پیش ساخته در ایجاد عرشه استفاده کرد و همچنین احداث آن دارای سرعت بالایی است.