بدنه

پل دال مجوف

در این روش دال بتنی با استفاده از قالب بندی با لوله گذاری به شکل مجوف اجرا شده و کابل های پیش تنیدگی در داخل قالب ها جاگذاری می گردد. به دلیل ارتفاع کم ضخامت دال در این روش، نیروی پیش تنیدگی اعمال شده با استفاده از کابل هایی با رشته های کمتر امکان پذیر بوده و بنابراین حداکثر دهانه های اجرا شده با این روش نیز دهانه های متوسط (حدود 30 متر) می باشند. ساخت این نوع از دال در پل سازی، به دلیل سختی جابجایی قطعات، کمتر به روش پیش ساخته انجام می پذیرد.