بدنه

lavarak

نیروگاه زیرزمینی لوارک

کارفرما: آب نيرو

مشاور: مهندسين مشاور لار

ابزار دقيق: مترهمگرايی سنج، بارسنج الکتريکی، سلول فشار الکتريکی و کرنش سنج شاتکريت

نيروگاه زيرزمينی لوارک در شرق تهران و در سازند هزار دره واقع شده است. اين سازند از کنگلومراهای جوان تشکيل شده است. بنابراين توده سنگ آن، رفتاری بين خاک و سنگ دارد. تونل های دسترسی و مغار اصلی نيروگاه در سال 2003 تکميل شدند و سيستم مانيتورينگ آن شامل کشيدگی سنج الکتريکی، سلول فشار، کرنش سنج شاتکريت و بارسنج بود. برای سهولت کنترل ابزارها در طول عمر نيروگاه، نياز به ثبت خروجی های کل سيستم مانيتورينگ بود.

با استفاده از سيستم مانيتورينگ، در موارد متعددی احتمال وقوع خطر هشدار داده شد که نتيجه  ی آن، تقويت نواحی ضعيف و پيشگيری از گسيختگی های غيرمنتظره بود. همکاری خوب بين تيم مقيم شرکت پاياب زمزم برای نصب و قرائت ابزارها با پيمانکار و مشاور، منجر به اجرای موفقيت آميز اين برنامه  ی مانيتورينگ شد.

نمونه  هايی از این نتايج، در تصاوير زير نشان داده شده است.

برای مانيتورينگ پروفيل جابجايی توده سنگ، از کشيدگی سنج 7 نقطه ای استفاده شد. نمونه ای از قرائت های آن در ادامه آورده شده است. جابجايی کلی نقاط گيردار از محور x ، نشان­دهنده ی ميزان جابجايی شاتکريت است.

 

lavarak 2lavarak 3

 

lavarak 4lavarak 5lavarak 6lavarak7