بدنه

siah

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه (مرحله اول)

کارفرما: شرکت آب نيرو

مشاور: شرکت مشانير

پيمانکار: شرکت ساختمانی تابليه

ابزاردقيق: کشيدگی سنج، بارسنج و متر همگرايی سنج

پروژه ی نيروگاه تلمبه ذخيره ای سياه بيشه در شمال ايران و در کوه های البرز واقع شده است. مطالعات ساخت اين نيروگاه، به حدود 2 دهه پيش بر می گردد. شروع مجدد پروژه با سرعت بالايی در سال 2003 شروع شد. برای کنترل کيفيت اجرا و کافی بودن سيستم نگهداری، ابزارهای متعددی برای مغارهای ترانسفورمر و نيروگاه و تونل های دسترسی طراحی و ساخته شدند. از پرکاربردترين ابزارها در اين پروژه، می توان به کشيدگی سنج و بارسنج، اشاره نمود. تصاوير زير، نمونه هايی از قرائت های انجام شده توسط این ابزارها را نشان می دهند. اين نتايج، به مهندسين طراح، برای تحليل عملکرد مغارها در طول اجرای پروژه مورد استفاده قرار گرفتند. حساسيت و دقت ابزارهای نصب شده، به همراه پاسخ گويی سريع تيم نصب ابزار، منتج به تشخيص بسيار زودهنگام تغييرات در توده سنگ و اتخاذ تدابير مناسب در برابر آن ها شد.

 

siah2siah3

 

siah4