بدنه

نقاط ژئودزی

طبق تعریف، نقطه ژئودزی عبارتست از نقطه ای با موجودیت فیزیکی که مختصات آن در یک سیستم مختصات مشخص، معلوم باشد. مختصات یک نقطه ژئودزی عموماً به روش مثلث بندی تعیین می شود که در این صورت نقطه ژئودتیک را نقطه مثلث بندی یا نقطه مثلثاتی می نامند. اگر مختصات نقطه ژئودزی به روش پلی گون بندی ثابت شده باشد آن را نقطه پلیگونومتری می نامند. برای تعیین ارتفاع نقاط ژئودزی از تراز یابی استفاده می شود. این نقاط در سایت با استفاده از نشانه گذاری های خاص مشخص شده و مورد محفاظت قرار می گیرند. سیستم متشکل از چندین نقطه ژئودزی متقابل، تشکیل یک شبکه ژئودزی را می دهد که می توان از آن برای دستیابی به اهداف مختلف، من جمله مطالعات توپوگرافیکی سطح زمین استفاده نمود.