بدنه

نئوپرن گلدانی OVM-QPZ از لايه های لاستيکی آب بند شده در داخل يک قطعه گلدانی شکل فولادی تشکيل گردیده وبرای کاهش اصطکاک، يک صفحه از جنس تفلون بر روی سطح آن چسبانده شده است.

اين نوع دارای 31 درجه ظرفيت می باشد که از 0.8 تا 60 مگا نيوتن متغير است. تغيير شکل فشاری تحت بار طراحی قائم، کمتر از 2/0% ارتفاع کل و تغيير مکان قطر به گلدانی کمتر از 5% قطر خارجی است.

اين نوع نئوپرن در گروه های نئوپرن های ثابت سری GD ، نئوپرن های متحرک در يک جهت DX و متحرک در دو جهت SX طبقه بندی می شوند. ظرفيت باربری افقی وجوه نئوپرن های ثابت و وجه غير متحرک نئوپرن های متحرک در يک جهت کمتر از 10% ظرفيت قائم آن می باشد. زاويه دوران اين نوع کمتر از 02/0 راديان است. با روغن کاری توسط گريس سليکونی 5201، ضريب اصطکاک طراحی در دمای عادی0.3و در دمای کم 0.6 خواهد بود.