بدنه

اين نئوپرن ها در مدل های GYZ,GUZF4 (دايره ای) و GJZ,GJZF4 (مربعی) تولید می شوند. نئوپرن های مذکور دارای ساختار بسيار ساده ای بوده و خواصی به شرح زير دارند:

  • صلبیت قائم کافی جهت تحمل بارهای قائم و انتقال بار قائم وارده از سوی سازه فوقانی بر پايه ها
  • انعطاف پذيری مناسب جهت انطباق دوران انتهای تيرها
  • تغيير مکان برشی مناسب جهت ارضاء تغيير مکان افقی سازه فوقانی
  • کارکرد ضد ارتعاشی بدون نقص نئوپرن های ارتجاعی GYZF4 , GJZF4 ، از نئوپرن های ارتجاعی معمولی ساخته شده که برای کاهش اصطکاک در ميان سطوح آن، يک صفحه تفلونی بر روی سطح آن چسبانده شده است. ابعاد اين صفحه برابر ابعاد نئوپرن می باشد.