بدنه

نئوپرن کروی- لرزشی-کششی (LKQZ) جهت مقاومت در برابر بارهای کششی افقی و قائم طراحی شده است. اين نئوپرن می تواند با ايجاد تغيير مکان مناسب ميان سازه های فوقانی و تحتانی، حداقل آسيب وارده و حداکثر مقاومت در برابر نيروی قائم زلزله را تضمين کند. با استفاده از سطوح تفلون مورد استفاده در ساخت اين نوع از نئوپرن، ممان ها کمينه خواهد بود. استفاده از اين نئوپرن ها در پل های دارای قوس طولی توصيه می شود. عناصر فشاری از لاستيک ساخته نشده اند و لذا استفاده از اين نوع برای آب و هوای سرد مناسب است. علاوه بر اين، در مقايسه با نئوپرن های گلدانی معمول، اين نوع از نئوپرن، در برابر نیروهای افقی، مقاوم تر است .

کشش قائم طراحی LKQZ(I) بيش از 30% نيروی قائم و کشش افقی طراحی آن بيش از 20% نيروی قائممی باشد. اين مقادير در خصوص نئوپرن LKQZ(II) به ترتيب بالغ بر 50% و 30% می باشند.

نئوپرن LKQZ با توجه به بار قائم وارده، در 28 نوع مختلف در محدوده ی 1 تا 60 مگانیوتن ساخته می شوند.   همچنين اين نوع نئوپرن دارای گروه بندی سه گانه (با توجه به درجه آزادی) تحت عناوين ثابت (GD) ، متحرک در يک جهت (DX) و متحرک در دو جهت (SX) می باشد.

زاويه دوران اين نوع نئوپرن 2/0 راديان است ولی می توان آن را مطابق درخواست تغيير داد. با بهره گيری از گريس سيليکونی 5201، می توان ضريب اصطکاک طراحی آن را به حدود 02/0 در شرايط دمای عادی و به 05/0 در شرايط دمای پايين، تغيير داد.