بدنه

نئوپرن DFKZ از ارتقاء مشخصات نئوپرن گلدانی GPZ (II) به وجود آمده است. در مقايسه با نئوپرن گلدانی GPZ(II) ، ظرفيت باربری افقی آن تا 20% ظرفيت باربری قائم، افزايش يافته است. با به کارگيری اين نوع از نئوپرن می توان ايمنی سازه را در مقابل زلزله ای به بزرگی 8 درجه در مقياس ريشتر افزايش داد.

نئوپرن مذکور، کليه ضروريات مطرح شده در استاندارد JT391-1999 را دارا بوده و برای استفاده در پل های بزرگراه ها مناسب می باشد. ظرفيت باربری قائم آن در 31 درجه در بازه 8/0 تا 60 مگانيوتن متغيير است.

تحت بارهای قائم طراحی، تغيير شکل فشاری اين نئوپرن بيش از 2% ارتفاع کلی و تغيير شکل شعاعی گلدانی نئوپرن کمتر از 5% قطر خارجی آن است.

این نئوپرن دارای دو نوع ثابت (GD) و متحرک در یک جهت (DX) می باشد. زاويه دوران آن کمتر از 2/0 راديان است. با بهره گيری از گريس سيليکونی 5201، می توان ضريب اصطکاک طراحی آن را به حدود 0/03 در شرايط دمای عادی و به 0/06 در شرایط دمای پايين، تغيير داد. محدوده دمای کاربردی اين نوع 40 تا 60 درجه سانتيگراد بوده و دارای خواص آب بندی مناسب و نصب ساده می باشد.