بدنه

نئوپرن فولادی کروی QZ دارای ظرفيت باربری زياد و قابليت تغيير شکل بالا است. استفاده از اين نوع نئوپرن در زوايای دوران بزرگ، مناسب تر است. حداکثر زاويه دوران طراحی، 0/05 راديان است که می تواند بر حسب سفارش به مقدار بيشتر از اين نيز افزايش يابد. ويژگی های دورانی اين نئوپرن در تمامی جهات ثابت است که اين امر امکان استفاده از آن را در پل های قوسی فراهم می آورد. اين نوع از نئوپرن در 29 مدل با ظرفيت های مختلف از 8/0 تا 60 مگانيوتن و تغيير شکل های تا حداکثر 300 ميليمتر، توليد می شود. با به کارگيری صفحات تفلون روغنکاری شده توسط گريس سليکونی، می توان ضريب اصطکاک در شرايط دمايی نرمال را به 0.3 و ضريب اصطکاک در شرايط دمای پايين را به0.6کاهش داد . ظرفيت باربری افقی برای انواعGD و DX برابر10% نيروی عکس العمل می باشد.