بدنه

ميراگر آبی-ويسکوز از عناصر متصل‌کننده، هدايت‌کننده ها، پيستون، دريچه ميراگر، سيلندر، عناصر آب بند کننده، و ميراگرهای متوسط، تشکيل شده است. اين ميراگر هیچ‌گونه سختی ابتدايی تحت شرايط استاتيکی ندارد ولی امکان جذب سريع انرژی و کاهش شتاب و تغيير مکان سازه تحت تغيير شکل‌های ناگهانی را دارد.

ساير مزايای ميراگر آبی-ويسکوز به شرح زير است:

  • حجم و وزن کم
  • نصب ساده
  • ميراگری ارتعاش و صوت و حرارت به صورت تأثيرات جانبی آن
  • قابليت دمپ صوت