بدنه

معدن روباز مس سرچشمه

کارفرما: مجتمع سرچشمه

ابزار: سطح سنج اسيد در ليچينگ توده ای

معدن روباز سرچشمه، بزرگترين معدن مس در ايران و يکی از بزرگترين معادن مس جهان است. عمليات ليچينگ توده ای در معدن روباز سرچشمه، يکی از فعاليت های جانبی است که بر روی ماده ی معدنی استخراج شده از معدن انجام می شود. اين عمليات شامل دمپ توده ای مواد و ريختن اسيد با فواصل مشخص بر روی آن ها به منظور حل کردن مس در داخل سنگ است. در ادامه، با بهره گيری از روش های شيميايی، مس از داخل سيال، استخراج می شود. در طی اين فرآيند، برای حصول اطمينان از توزيع يکنواخت اسيد در سنگ، نياز به دانستن سطح اسيد در داخل توده است.

از مشخصات بارز اين پروژه می توان به نياز به ابزار کاملاً مقاوم در برابر اسيد و همچنين قابل تنظيم برای عملکرد مناسب در رويارويی با اسيدهای با چگالی مختلف، اشاره نمود. برای اين منظور، 2 عدد سطح سنج کاملاً مقاوم در برابر اسيد، ساخته و برای استفاده، به معدن فرستاده شدند.

همچنين به منظور آموزش پرسنل برای روش استفاده ی صحيح و ايمن از ابزار، يکی از مهندسين کارخانه ی پاياب زمزم به معدن اعزام شد. تصوير اين ابزار در زير نشان داده شده است.