بدنه

با سرعتی یکنواخت در امتداد مورد نظر حرکت می کند که این سرعت، متناسب با زمان لازم برای گیرش اولیه بتن مورد استفاده است. در صورت استفاده از این نوع قالب، هیچگونه انفصالی در فرایند بتن ریزی، مجاز نبوده و عملیات بتن ریزی باید بطور پیوسته و با سرعت یکنواخت انجام شود. با به کار گرفتن این نوع قالب ها، بسیاری از داربست های اطراف سازه حذف شده و همچنین، منجر به افزایش سرعت اجرای پروژه می شود.