بدنه

برای بتن ریزی مقاطع طویل و با دسترسی مشکل مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع قالب به دلیل برخورداری از جک های هیدرولیکی، امکان تطابق با هر سطحی را دارا می باشد.از این رو اغلب برای ساخت سطوح با سطح مقطع متغییر نظیر پایلون ها و ستون ها از این نوع قالب استفاده می شود. استفاده از این قالب ها منجر به حذف بسیاری از داربست های اطراف سازه و همچنین افزایش سرعت اجرای پروژه می شود.