بدنه

قالب

قالب ها در انواع مختلفی تولید می شوند که پرکاربردترین آنها عبارتست از:

قالب های ثابت، جهنده، لغزنده، شاریو، صندوقه ای (سگمنتال) و سیستم داربست متحرکMSS  . قالب های متداول مورد استفاده برای احداث سازه های بتنی را قالب های ثابت تشکیل می دهند. شرکت پایاب زمزم انواع مختلف قالب های ذیل را تأمین، مونتاژ و راهبری می نماید:

قالب جهنده

قالب لغزنده

قالب شاريو

قالب صندوقه ای (سگمنتال)

دستگاه MSS