بدنه

شاه تیر پیش تنیده

پلي كه با استفاده ازشاه تيرهای پیش تنیده ساخته ميشود معمولا داراي دهانه متوسط (حدود 30 متر) می باشند. انتهاي اين تيرها برروي پايه هاي مياني يا كوله ها قرار داده مي شود. پل تيري ساده ترين و ارزانترين نوع پل محسوب مي شود. در بتن این تیرها از کابل های پیش تنیدگی استفاده می شود. بتن نيروهاي فشاري را تحمل مي نمايد درحالي كه ميلگرد و کابل های فولادي قرارگرفته درداخل بتن نيروهاي كششي را تحمل مي نمايند. شاه تیر ها در این روش با استفاده از قالب های مخصوص به صورت پیش ساخته بتن ریزی شده و کابل های پیش تنیده نصب و کشش شده؛ سپس بر اساس روش های اجرایی مرتبط به هر پروژه، توسط جرثقیل،Beam Launcher و یا به روش پوشینگ نصب می گردند.