بدنه

بالابری سقف آشیانه هواپیمایی ماهان

در این پروژه جهت بالابری سقف آشیانه از روش Strarch استفاده گردید و در اثر کشش تاندون ها، سقف فلزی

2000 تنی آشیانه با لغزیدن از یک سمت و قوس برداشتن به میزان 23.5 متر، افزایش ارتفاع یافت.

 

74