بدنه

سرریز سد کرخه

اجرای عملیات حفاری دقیق بین آرماتورهای سرریز سد کرخه و همچنین تامین، مونتاژ، نصب و کشش انکرهای

کابلی پیش تنیده به منظور نصب دریچه ها بر روی بدنه سرریز در این سد، واقع در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک.

 

72