بدنه

upper

سد گتوند علیا

تونل­های انحراف آب گتوند (سه گانه)

کارفرما: آب نيرو

مشاور: مشانير

ابزاردقيق: متر همگرايی سنج، بارسنج هيدروليکی و کشيدگیسنج

سد گتوند بر روی رودخانه ی کارون و در پايين دست سد مسجد سليمان واقع شده است، بدين ترتيب که پس از تکميل اين سد، انتهای درياچه با پاشنه ی سد مسجد سليمان منطبق خواهد بود. اين سد يک سازه ی بسيار عظيم با مخزن دارای ظرفيت 4.5 ميليون متر مکعب است که دومين سد بزرگ ايران به شمار می آيد. اين سد، يک سد سنگريزه ای بوده و دارای يک سرريز بسيار عظيم است. اجرای تونل های انحراف آب اين سد، در سال 1997 توسط شرکت نیم رخ شروع شد. اين تونل ها شامل سه تونل موازی واقع شده در ترازهای مختلف هستند.

تمامی ابزارهای مورد استفاده در اين سه تونل، توسط شرکت پاياب زمزم تأمين و نصب آن ها نيز توسط اين شرکت و با همکاری و آموزش مهندسين مقيم در محل اجرای پروژه، انجام شد. از نتايج اين ابزارها برای بررسی ايمنی  تونل ها در زمان ساخت، استفاده شد و ابزارهايی که قبل از اجرای لاينينگ تونل، قابل خارج کردن بودند، از محل، بيرون آورده شدند و برای استفاده در پروژه های آتی، به کارفرما تحويل داده شدند.

در سال 2003، آب به تونل­های انحراف، هدايت شد و ساخت بدنه­ی سد و سازه­های جانبی، به پايان رسید.

 

upper2upper3upper4