بدنه

khaf

سد سنگریزه ای خواف

کارفرما: آب منطقه ای خراسان

مشاور: آب و خاک، آستان قدس رضوی

ابزاردقيق: نشست سنج، سلول فشار الکتريکی و سطح آب سنج

سد خواف بر روی يکی از رودخانه های فصلی کوچک استان خراسان واقع شده است. طبيعت خشک منطقه و نياز به آب، به طراحی و ساخت اين سد منجر شد. در فرآيند ساخت سد، برای تهيه ی تعدادی ابزار تکميلی همچون نشست سنج، سطح آب سنج و سلول فشار، اعلام نياز شد. ابزارهای مذکور، علیرغم وجود محدوديت زمانی، به سرعت و در موعد مقرر توسط کارخانه ی پاياب زمزم ساخته و توسط پرسنل شرکت در بدنه ی سد، نصب شدند.

پس از مدتی، تعدادی ابزار اضافی با همان مشخصات قبلی، سفارش داده شدند که نسبت به تأمين و نصب آن ها، اقدام شد. نمونه هايی از ابزارهای مورد استفاده در اين پروژه را در تصاوير زير، نشان داده شده  است.

 

khaf

 

khaf