بدنه

دستگاه مکانیزه پل سازی

در انتقال و نصب شاه تیرها، سگمنت ها و یا دهانه کامل پل ها استفاده می شود. استفاده ازقطعات پیش ساخته و آماده نصب در این روش، سرعت اجرا را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده و امکان نصب یک دهانه کامل پل در زمانی کمتر از 24 ساعت میسر می گردد. شرکت پایاب زمزم آمادگی و توانایی تأمین انواع دستگاه های زیر و مونتاژ و راهبری آنها را دارد: