درز انبساط های لاستیکی سری OVM

بدنه

استفاده از قابليت های لاستيک های با مدول برشی پايين، اساس طراحی اين نوع از درز انبساط ها است. برخی از مزايای درز انبساط های لاستيکی عبارتست از:

  • نصب قابل اعتماد
  • فراهم کردن امکان حرکت نرم و بدون صدا بر روی مسير
  • وزن کم
  • ضد آب و دوام فوق العاده

محدوده دمايی مناسب برای به کارگيری لاستيک پلی کلروپرن از 25- تا 60 درجه سانتيگراد و برای ترپليمر اتيلن-پروپيلن از 40- تا 60 درجه سانتيگراد است.