بدنه

براي پرچ کردن گوه هاي مخصوص بر روي استرند در گيره هاي مرده27 نوع P و BP و همچنين کوپلرهاي خورشيدي نوع L15 و L13 و تخت نوع BL از جک خاصي به نام دستگاه پرچ گوه (Swaging Machine ) استفاده مي شود. دستگاه مذکور، گوه هاي پرچ را بر روي استرند، پرس کرده و باعث مهار شدن انتهاي استرند در پشت صفحه باربر مي شود. پمپ مورد نياز براي استفاده از اين دستگاه، پمپ ZB4-500 مي باشد.

 

 

 

28

 

29