بدنه

25

نيروي قابل تأمين توسط جک هاي مونو برابر 24 تن و کورس آنها برابر 200 ميليمتر است. از اين جک ها مي توان براي کشش استرندهاي منفرد با قطر 13 و 15 ميليمتر استفاده نمود. موارد کاربرد عمده آن عبارتست از:

  • - کشش استرند در نوعي از پل هاي ترکه اي که کابل هاي آن به صورت يک دسته و از پيش مونتاژ شده نبوده و لازم است تا بار روي هر يک از استرند ها به طور انفرادي و به دقت، تنظيم شود؛

  • - آزاد کردن گوه يک رشته استرند از يک تاندون؛

  • - کنترل بار تک تک استرندهاي يک تاندون.

26

 

30