بدنه

YCWA

از جک های هیدرولیکی سری YCWA و YCWB به وفور در پروژه های پیش تنیدگی (در هر دو فرم پيش کشيدي و پس کشيدگي) و همچنين براي کشش گراند انکرها استفاده مي شود. در صورت تجهيز کردن جک هاي مذکور به لوازم جانبي مورد نياز مي توان از آن ها براي کشش تاندون ها، کابل هاي ترکه اي و ... استفاده نمود.

جک هاي سري YCWA با تناژهاي 650، 900 و 1200 تن و جک هاي سري YCWB با تناژهاي 100، 150، 250،350، 400 و 500 تن توليد مي شوند. همچنين وزن جک هاي سري YCWA از 960 تا 1700 کيلوگرم و وزن جک هاي سري YCWB از 65 تا 533 کيلوگرم متغيير است.

 

 

 

 

 

 

جک1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31