بدنه

32

از اين نوع جک براي افشان کردن سر رشته هاي استرند در گيره هاي مرده نوع H و BH استفاده مي شود. ظرفيت اسمي جک مذکور در فشار 50 مگاپاسکال برابر 34 کيلونيوتن بوده و براي به کارگيري آن از پمپ ZB4-500استفاده مي شود. وزن اين دستگاه برابر 13.6 کيلوگرم بوده و قطر بسکت ايجاد شده توسط آن براي يک استرند با قطر 15 ميليمتر، حدوداً برابر 90 ميليمتر مي باشد.

 

 

 

 

33

 

34