بدنه

در مواردی که پل ها بر روی زمین های ناهموار، دره های عمیق و یا رودخانه ها واقع شده باشند بطوریکه انتقال شاه تیرهای پیش ساخته عرشه به زیر دهانه و بالابری آنها توسط جرثقیل امکانپذیر نباشد از دستگاهی به نام Beam Launcher استفاده می شود. در این روش، شاه تیرهای پیش ساخته به روی آخرین دهانه تکمیل شده منتقل گردیده (عموماً توسطBeam Trolley تریلی مخصوص حمل تیر) و سپس جرثقیل متحرک نصب شده بر روی خرپای اصلی (Beam Launcher) شاه تیرها را از روی عرشه ساخته شده بلند کرده و پس از انتقال به سمت دهانه بعدی آن ها را بر روی سر ستون ها قرار می دهد. جرثقیل مذکور علاوه بر حرکت طولی، قابلیت حرکت عرضی را نیز دارد و بنابراین می توان از آن برای نصب چندین تیر در کنار یکدیگر استفاده نمود.

جرثقیل های نصب شاه تیرهای عرشه در دو نوع Twin(Double) Truss وSingle-Box تولید و عرضه می شوند. نوع تک خرپای آن، قابلیت بلند کردن تیرهای عرشه از کنار دهانه پل (پل مجاور و یا سطح زمین) را نیز دارا بوده و عموماً از آن برای نصب تیرهای پیش ساخته روی دهانه های با عرض کم استفاده می شود.