بدنه

از این دستگاه برای نصب یک دهانه کامل پیش ساخته با مقاطع صندوقه ای و U شکل و عموماً برای اجرای پل های راه آهن با دهانه های به طول 30 الي 55 متر و با وزن تقريبي 600 الي 1500 تن استفاده می شود. ساخت پل به این روش یک فرآیند دو مرحله ای است که در گام اول، یک دهانه از عرشه پل به صورت کامل، تولید و به محل نصب، منتقل شده و در گام دوم توسط دستگاه PCFS بر روی سر ستون ها مستقر می شود. برای ساخت یک دهانه کامل عرشه در محل تولید، پس از آرماتور بندی و غلاف گذاری در داخل آرماتورها و نصب صفحات باربر، استرندهای پیش تنیدگی به داخل غلاف ها رانده شده و سپس عملیات بتن ریزی انجام می پذیرد. پس از گیرش بتن و رسیدن به مقاومت مورد نظر، عملیات پس کشیدگی بتن با کشش استرندها توسط جک های مولتی، انجام شده و پس از برش طول اضافه استرندها، دوغاب سیمان به منظور محافظت از استرندها در برابر خوردگی به داخل غلاف هاتزریق می شود. در این مرحله، دهانه کامل آماده نصب بوده و لذا آن را توسط تریلی های مخصوص به روي دهانه نصب شده قبلي و ابتداي دستگاه PCFS منتقل می کنند.

در گام بعدی، انتهای قطعه پیش ساخته توسط جرثقیل متحرک جلویی دستگاه PCFS از روی تریلی بلند شده و همزمان با کشیده شدن به سمت سر ستون بعدی، بر روی تریلی می لغزد. با نزدیک شدن ابتدای قطعه پیش ساخته به انتهای تریلی، این بخش از دهانه نیز توسط جرثقیل عقبی دستگاه از روی تریلی بلند شده و در ادامه، دهانه معلق نگه داشته شده توسط جرثقیل های دستگاه PCFS به آرامی به سمت محل نصب، حرکت داده شده و سپس بر روی سر ستون ها مستقر می گردد. در انتها پس از نصب دهانه، دستگاه PCFS از محل خود حرکت کرده و برای نصب قطعه پیش ساخته بعدی آماده می شود.