بدنه

بالابری تیرهای فلزی عرشه پل راه آهن بر روی اتوبان تهران- قم

این روش در مواردی که امکان کار در طول پروژه و برای مدت طولانی وجود نداشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار بدین صورت است که پل یا سازه مورد نظر، در کنار محل نصب و روی زمین ساخته شده و سپس با استفاده

از نیروی جک و کابل از زمین کنده شده و در صورت لزوم چرخیده و در محل مورد نظر قرار می گیرد.

 

75