بدنه

resalat

تونل رسالت

کارفرما: شهرداری تهران

شرکت مشاور: مهاب قدس

پيمانکار: شرکت پرليت

ابزار دقيق: سلول فشار و کشيدگی سنج

تونل رسالت، بخشی از بزرگراه غربی-شرقی رسالت است که در قسمت شمالی تهران، واقع شده است. تونل مذکور، يک تونل دوقلو با عرض حدوداً 15 متر است که در يک توده ی کنگلومرای تحکيم نشده (سازند هزار دره) واقع شده است. عمق کم تونل و تأثير آب های سطحی، منجر به تشکيل يک توده سنگ بسيار نرم و کم مقاومت شده است که رفتار اين توده، بيشتر به خاک شباهت دارد تا توده سنگ.

به دليل اهميت مانيتورينگ جابجايی زمين در حين پيشروی تونل، به ويژه زمانی که از يک ناحيه ی بسيار متراکم و محصور عمرانی عبور می کند، با همکاری پیمانکار، یک برنامه ی مانیتورینگ برای تعیین تاریخچه ی تغییر شکل تونل عبوری از زیر سازه های سطحی، تنظیم شد. اين برنامه، شامل نصب کشيدگی سنج های طويل از سطح زمين، قبل از رسيدن جبهه کار تونل به ايستگاه مانيتورينگ بود. برای اين منظور، با توجه به تصوير شماتيک زير، از 3 کشيدگی سنج 10 نقطه ای با طول 50 متر و 3 کشيدگی سنج با طول 35 متر استفاده شد. کشيدگی سنج 50 متری، يک ابزار بسيار بزرگ است که برای طراحی، ساخت و نصب آن، به دقت ويژه ای نياز می باشد. برای آن که بتوان يک کشيدگی سنج 50 متری را تصور کرد، می توان آن را با ارتفاع يک ساختمان 17 طبقه مقايسه کرد. برای ارزيابی فشار اعمالی بر روی لاينينگ تونل، 12 عدد سلول فشار الکتريکی در داخل لاينينگ بتنی نصب شدند.

 

resalat2

resalat3