بدنه

اسکله بندری شهید رجایی

بندر شهید رجایی در 23 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است. خدمات ارائه شده در این پروژه توسط شرکت

پایاب زمزم عبارت است از:

- تامین 450 تن استرند و 984 دست گیره کامل 12 رشته ای

- نصب تاندون های کابلی به منظور تقویت دیواره اسکله به عرض 54.5 متر

 

73