ابزار دقیق ژئوتکنیک

ابزاربندی و مانيتورينگ در پروژه های ژئوتکنيکی عبارتست از تعيين پارامترهای مورد نياز و انتخاب، جانمايی، نصب، قرائت و تحليل خروجی های ابزاردقيق به منظور بررسی رفتار سازه های مهندسی.

به طور کلی، دو نوع ابزاردقيق در پروژه های ژئوتکنيکی مورد استفاده قرار می گيرند. گروه اول ابزارهايی هستند معمولاً در فاز طراحی پروژه و برای اندازه گيری خواص برجای خاک و سنگ همچون مقاومت، تحکيم پذيری و نفوذ پذيری به کار می روند. گروه دوم شامل ابزاری است که برای مانيتورينگ پروژه ها در طی فرآيند ساخت و بهره برداری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گيرند. با استفاده از اين ابزار می توان پارامترهايی همچون سطح آب زيرزمينی، فشار منفذی، تنش های کلی، تغيير شکل، انحراف، نيرو و کرنش را اندازه گيری کرد.

در طول دهه های گذشته، انواع مختلفی از ابزارهای ارزشمند و بسیار دقیق برای اندازه گیری پارامترهای ژئوتکنیکی موردنیاز ساخته شده اند. عموماً افراد غیر متخصص بر این باورند که ابزاربندی فرآیند بسیار ساده ای است که شامل خارج کردن ابزار از بسته بندی، نصب و گرفتن خروجی های مورد نیاز می شود. در حالی که این امر یک فرآیند بسیار پیچیده است که برای به کارگیری موفقیت آمیز آن و دستیابی به خروجی های مطمئن و قابل اتکاء، به تخصص بالا و به کارگیری مهندسین مجرب در مراحل مختلف ابزاربندی نیاز است. تمامی مراحل ابزاربندی بحرانی بوده و عدم اجرای صحیح و دقیق هر یک از این مراحل می تواند اجرای موفقیت آمیز پروژه را تهدید کند. این فرآیند مهندسی به دقت بسیار بالایی در بکارگیری و ترکیب قابلیت های ابزاردقیق و مهندسین مجرب دارد.

 

Photo