اخبار پایاب زمزم

بدنه

طراحی، ساخت و نصب ابزارهای مورد نیاز مخازن ذخیره سازی نفت خام به ظرفیت ده میلیون بشکه جاسک)مکران(

در این پروژه ساخت تعدادی مخزن ذخیره نفت خام به قطر 80 متر در حال اجراست.  با توجه به سست بودن زمین در سایت احداث مخازن، موضوع تقویت ظرفیت باربری زمین در زیر مخازن مذکور در برنامه شرکت پیمانکار عملیات (کیسون) قرار گرفته است.  در این پروژه با استفاده از ستون های بتنی به روش (Rigid Inclusion) ظرفیت باربری زمین افزایش می یابد. روش نوینی که در احداث این ستونها به کار رفته شامل اجرای ستون های غیر مسلح بوده که پس از حفاری بوسیله ملات متشکل از ماسه محل، سیمان، میکروسیلیس و آب بصورت درجا ریخته می شوند. مقطع ستون های بهسازی مستطیل شکل و به ابعاد 250 در 80 سانتی متر می باشد. به منظور رفتارنگاری ستونهای مذکور و کنترل فرضیات طراحی سه ستون بهسازی به شماره های AR-6U، AR-4U و AR-0  به طول های 14، 16 و 18 متر جهت ابزارگذاری انتخاب شدند. شرکت پایاب زمزم به عنوان شرکت تخصصی جهت طراحی، ساخت و نصب ابزارهای مورد نیاز انتخاب شد.

jask 01jask 02