Payab Zamzam, under construction site
:: صفحه اصلی arrow درباره ابزار دقيق

ابزاربندی و مانيتورينگ در پروژه های ژئوتکنيکی، عبارتست از تعيين پارامترهای مورد نيازو انتخاب، جانمايی، نصب، قرائت، تحليل و به کارگيری خروجی های ابزاردقيق به منظور بررسی رفتار سازه های مهندسی.

به طور کلی، دو نوع ابزاردقيق در پروژه های ژئوتکنيکی مورد استفاده قرار می گيرند. گروه اول، ابزارهايی هستند معمولاً در فاز طراحی پروژه و برای اندازه گيری خواص برجای خاک و سنگ همچون مقاومت، تحکيم پذيری، نفوذ پذيری، به کار می روند. گروه دوم شامل ابزارهايی است که برای مانيتورينگ پروژه ها در طی فرآيند ساخت و بهره برداری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گيرند. با استفاده از اين ابزارها می توان پارامترهايی همچون سطح آب زيرزمينی، فشار منفذی، تنش های کلی، تغيير شکل، انحراف، نيرو و کرنش را اندازه گيری کرد.

در طول دهه های گذشته، انواع مختلفی از ابزارهای ارزشمند و بسیار دقیق، برای اندازه گیری پارامترهای ژئوتکنیکی موردنیاز، ساخته شده اند. عموماً افراد غیر متخصص بر این باورند که ابزاربندی، فرآیند بسیار ساده ای است که شامل خارج کردن ابزار از بسته بندی، نصب و گرفتن خروجی های مورد نیاز می شود. در حالی که این یک فرآیند بسیار پیچیده است که برای به کارگیری موفقیت آمیز آن و دستیابی به خروجی های مطمئن و قابل اتکاء، به تخصص بالا و به کارگیری مهندسین مجرب در مراحل مختلف ابزاربندی نیاز است. تمامی مراحل ابزاربندی، بحرانی بوده و عدم اجرای صحیح و دقیق هر یک از این مراحل، می تواند اجرای موفقیت آمیز پروژه را تهدید کند. این فرآیند مهندسی، به دقت بسیار بالایی در به کارگیری و ترکیب قابلیت های ابزاردقیق و مهندسین مجرب دارد.

در تصاوير زير، برخی از انواع ابزاردقيق متداول مورد استفاده برای مانيتورينگ پروژه های عمرانی و معدنی، نشان داده شده اند.